صدای طهران

سایت آگاهی، مبارزه، دموکراسی

ادامه روند سرکوب دانشجویان توسط نهادهای مزدور اطلاعاتی و امنیتی نظام در دانشگاه علوم پزشکی تبریز

در ادامه روند سرکوب دانشجویان توسط نهادهای مزدور اطلاعاتی و امنیتی نظام، مزدوران در دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دست‌کم شانزده دانشجوی معترض را از تحصیل محروم کرده‌اند.

شش نفر از دانشجویان به محرومیت از تحصیل به مدت دو نیمسال و ده نفر دیگر از دانشجویان به مدت یک نمیسال از تحصیل تعلیق شده‌اند.

در این راستا، پیروز رحمان‌زاده، شهین دبستانی، علی عیسی‌پور، سینا توحیدی، عرفان ربیعی و مهران سلیمانی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز هستند که هر کدام به دو ترم تعلیق از تحصیل محکوم شده‌اند.

همچنین احکام ده نفر از دانشجویان برای رسیدگی به شورای مرکزی انضباطی وزارت بهداشت ارسال شده و امکان صدور احکام بلند مدت تعلیق علیه دانشجویان وجود دارد.

A Copyright © All rights reserved by Holdingselskab Cvr:4138654 ApS |