صدای طهران

سایت آگاهی، مبارزه، دموکراسی

وضعیت حقوق بشر

تنها یک پنجم مردم جهان در کشوره ای کاملاً آزاد زندگی می کنند.

 “خانه آزا دی” فر یدام هاوس در گزارش سالانه خود در مورد وضعیت «آزا دی در کشوره ای جهان تصویر تیرهای به دست میدهد و مینویسد که درپی ۱۵ سال سقوط متوالی میزان آزا دی در جهان، اکنون تنها کمتر از یک پنجم مردم جهان در کشوره ای کاملاً آزاد زندگی می کنند.
یافته های این نهاد نشان میدهد در سالی که گذشت، هم هگیری کرونا، ناامنی اقتصا دی و جسمانی و درگیر یهای خشونت آم یز به مردم جهان
ضربه زده و مدافعان دموکراسی متحمل خسارات جدید و سنگینی در مبارزه با دشمنان اقتدارگرا شدند، به طوری که تعادل ب ینالمللی به نفع استبداد تغییر کرده است.
این گزارش نشان میدهد درصد کشورهای « غیرآزاد،» از زمان آغاز زوال دموکراسی در جهان که از سال ۲۰۰۶ آغاز شده، اکنون به بالاتر ین سطح خود رسیده است.
به نوشته «خانه آزادی»، ا ین روند نه فقط دول تهای استبدادی مانند چین، بلاروس و ونزوئلا، بلکه دموکرا سیهای پرتلاطمی مانند ایالات متحده و هند را ن یز شامل می شود.
در این گزارش آمده است که حقوق سیاسی و آزا د یهای مدنی هندی ها از زمان نخست وزیری نارندرا مو دی در سال ۲۰۱۴ رو به زوال گذاشته و این دولت مل یگر ای هندو با افزا یش فشار بر سازما نهای حقوق بشری، افزا یش ارعاب دانشگاهیان و روزنامهنگاران و حملات متعصبانه به مسلمانان به مرد مسالاری در این کشور ضربه زده است.
این گزارش در بخشی مربوط به ایالات متحده م ینویسد که امتیاز ایالات متحده در زمینه م یزان آزادی طی  یک دهه گذشته ۱۱ واحد کاهش یافته است.
 “خانه آزا دی” به عنوان دل یل این ا مر مینویسد که دولت دونالد ترامپ با برکنا ری بازرسان عمومی، مجازات  یا اخراج افشاگران، و تلاش برای کنترل یا دستکا ری اطلاعات مربوط به کووید ۱۹، شفافیت دولت را تضعیف کرد.
تلا شهای دونالد ترامپ برای ملغی اعلام کردن نت یجه انتخابات ریاست جمهو ری و نوع در گیری معترضان و ن یروهای انتظامی در آمر یکا نیز به ا ین  امتیاز ضربه زده است.
«خانه آزا دی» در گزارش تازه خود، در قعر جدول کشوره ای  غیر آزاد، این کشورها و رتبه و امتیاز آنها را برم یشمر د: ۲۷ افغانستان ،۱۰ آذربایجان، ۱۱ بلاروس ،۱۶ ا یران، ۲۳ قزاقستان ،۲۸ قرقیزستان، ۲۰ روسیه، ۸ تاجیکستان، ۲ ترکمنستان و ۱۱ ازبکستان.