صدای طهران

سایت آگاهی، مبارزه، دموکراسی

سید مصطفی آزمایش دروغ میگوید ؛بیانیه دراویش گنابادی در رابطه با جانشینی اقای مهندس جذبی قطب جدید دراویش گنابادی

به نام حضرت دوست

پیامبر(ص)دردوران نبوت وماموریت الهی همواره نزدیکترین شخص به خود را علی ع می دید.چه درقضیه لیله المبیت که علی عاشقانه جای پیامبرخوابید.چه درجنگهامثل احدوخیبرکه باتن زخمی خودرافدائی پیامبرمی دید.درقضیه معراج هم ولایت علی ع درنهان وآشکارباپیامبربود.

 

 

ازاینروحضرت درتمام وصایای خود(چه باخویشاوندان یااهل بیت یامومنین وصحابه وفادار مثل سلمان وابوذروعمارو….)علی راجانشین خودمعرفی می کرد.لیکن هنوزفرمان الهی درنرسیده بودکه ابلاغ رسمی کند؛بالاخره قضیه حجه الوداع پیش آمد.فرمان الهی درحجه الوداع این بودکه بایدفرمان جانشینی وولایت راعلی ع راابلاغ کنی تارسالتت کامل گردد.

وخداوندتوراازگزنداین ناس ومردم حفظ خواهد کرد.پیامبراطاعت امرکردودرمحل غدیرخم فرمودند:من کنت مولاء فهذاعلی مولاءهرکه من مولاوسروراوهستم پس علی هم سرورومولای اوست.بدین ترتیب وصیت پیامبرباتاییدخداوندتبدیل به فرمان الهی شد.

این روندبرای حضرت آقای مجذوب علیشاه (قدس سره شریف)پیش آمد.حضرتشان درسال۱۳۹۱وصایای فقری وغیرفقری برای خویشاوندان خودداشتند.نظربه اینکه درمیان مشایخ عزیزومکرم؛حضرت آقای جذبی رانزدیکتر به خودمی دیدندفلذادروصیت فقری خودجنابشان رابعنوان جانشین معرفی کرده بودند.

YouTube player

 

اماهنوزفرمان الهی درنرسیده بودکه ابلاغ کنند.عده ای ازدشمنان دانا ودوستان نادان درسال ۱۳۹۴ازوصیت حضرتشان کم وبیش مطلع شده بودندوخواستندکه موانع ومشکلاتی بخصوص برای حضرت آقای جذبی درست کنندومیخواستندمطمئن هم بشوندکه این قضیه وصیت صحت دارد.فلذاحضرت آقای مجذوب علیشاه(ره)دربیانیه نوروزی سال۱۳۹۴اعلام نمودند:تاکنون مقدرات الهی چنین امری پیش نیامده.دقیقادرست هم بود.چون وصیت فقری هنوزتبدیل به فرمان الهی برای ابلاغ به مومنین نشده بود.تاروزهای آخرعمرمبارک حضرت آقای مجذوب علیشاه در رسید.درجمع بیدختیهای عزیزبه صراحت فرمودند:که فرمان ثابت علیشاه رانوشتم وکسانی راکه تجدیدنکنندرادارای خلل درایمان تلقی نمودند.درجای دیگری فرمودند:خداوندممکنه درویش وارسته ای رامعرفی کنداماآن راهم من بایددرلحظه آخرعمرخودبگویم.همانگونه که دیدیم :درلحظه آخرعمرخودفرمودند:همه مشایخ محترمنداماشیخ موردنظرمن آقای جذبی است.

بدین ترتیب حضرت درویش وارسته هم جناب ثابت علیشاه (ارواحناءفداء)معرفی شدندووصیت معنوی حضرت آقاتبدیل شدبه فرمان الهی وبه عموم مومنین ابلاغ شد.

عده ای ازکاسبان سیاسی وجهال که کارشان تفرقه افکنی است نمی دانند:

باورودبدعت دردین وعدم تجدیدبیعت، لطیفه الهی دل رامی خشکانند.خداوندهمه راسرعقل آورده وهدایت فرماید.

منبع : دراویش سلسله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی ایران

A Copyright © All rights reserved by Holdingselskab Cvr:4138654 ApS |