صدای طهران

سایت آگاهی، مبارزه، دموکراسی

خودفروشان سیاسی، خائن کیست؟

در هر جامعه ی سیاسی خود فروشی سیاسی و خیانت فرد بسته به شرایط حاکم بر جامعه سیاسی کشورش معنا می یابد. این اصطلاحات «خودفروشی سیاسی  و خیانت» و نظایر اینها بسیار … بسیار.. و بسیار سنگین هستند و نباید مثل اوایل انقلاب 57 مثل نقل و نبات بکار برد و کاربرد آن را لوث کرد. امروز پس از 44 سال دیگر و سمت گیری جامعه ایران به سود تغییر رژیم اصطلاحاتی مانند «خائن و خودفروش سیاسی» میتواند معنا یابد.

کسانی که پس از اتفاقات اخیر صبرشان لبریز نشده و همچنان بر طبل عدم خشونت می کوبند در شرایطی که این رژیم است که دست به سرکوب و خشونت میزند آگاهانه سخنانی را در لباس یک دلسوز مردم بر زبان میرانند که رژیم خیلی خوشش می آید. اینها مصداق های بارزی برای مثال «خودفروشی سیاسی و خیانت به خلق» هستند که میتوان بدون کمترین سرزنش وجدان این اصطلاحات را در مورد شان بکار برد. شرم هم نمی کنند و خود را از تک و دو نمی اندازند. دلسوزی برای مردم شده است یک ابزار که بتوانند استمرار رژیم را تضمین کنند. اینها شاید خائن هم نباشند ما در این که راه را دارند عوضی  میروند هم شکی نیست. اینها مشکل روانی ممکن است داشته باشند. برای شان سخت باشد که روزی در مقابل رژیمی که برایش اسلحه به دست گرفته اند، حالا در مقابلش اسلحه بدست بگیرند. میشوند محسن مخملباف که در شرایطی که آخوند در ایران بر سر قدرت است یقه میدرد که اگر پسر محمدرضا بخواد شاه بشه من میشم محسن چریک! تو اگه محسن چریک هستی جلوی خامنه ای چریکی ات را نشان بده. همه اینهایی که برای مردم و «مبارزات با خشونت» پستان به تنور می چسبانند مشکل روانی دارند. میدانم که مزدور رژیم نیستند اما با خودشان مشکل روانی دارند. ابایی ندارم که از آنها نام ببرم: فرخ نگهدار و مسعود بهنود ,مصطفی آزمایش اخوند فرانسه نشین، وحید بهشتی  مدیر رسانه غازغالنگ تی وی در لندن! مصطفی آزمایش اخوند فرانسه نشین در زمانی که ملت ما توسط رژیم در حال قتل عام هستند این مردک روانی در کانال خود تفسیر قران میکند و مسعود بهنود  در کلابهاوس که حرف میزند مثل پیرمردی است که در مقابل تلویزیون ملی ایران پس از آخوندها نشسته است و دارد خاطره تعریف می کند. مثل بازرگان که اوایل انقلاب خاطرات و قصه های کلثوم ننه تعریف میکرد. اینها باید بروند خانه سالمندان و خودشان را در افکار عمومی خراب نکنند. اینقدر که فرخ نگهدار در مقابل رضاپهلوی و نقد او تلاش کرده اگر در جهت سرنگونی آخوند تلاش کرده بود خیلی محترم تر بود. هه!  محترم تر! چه اشتباه لبی کردم!  لب کلام را اشتباه گفتم. فرخ نگهدار و مسعود بهنود و امثال آنها خاصیت شان این است که عضو نایاک نیستند اما در عمل نایاکی هستند و در این شرایط که رژیم مشغول کشتار نوباوگان است اینها را به آسانی میتوان در رده بندی «خائن و خود فروش سیاسی » جای داد حتا اگر رسما از بابت این خوش خدمتی از رژیم پولی نمی گیرند.

به نقل از محسن کردی
A Copyright © All rights reserved by Holdingselskab Cvr:4138654 ApS |